Przepisy nie określają jednoznacznie sposobu zapoznania użytkowników obiektu z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Dobrym rozwiązaniem jest zapoznawanie z instrukcją każdego nowozatrudnionego pracownika podczas obowiązkowego szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Program instruktażu ogólnego przewiduje bowiem omówienie podstawowych zasad ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w czasie pożaru. Fakt zapoznania z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego powinien być potwierdzony podpisem osoby zapoznawanej z dokumentem.

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004. Nr 180 poz. 1860)