Miejsce przechowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja powinna być przechowywana w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych. § 6 ust. 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. nr 109, poz. 719 z 2010 r.) nie wskazuje dokładnie co kryje sie pod pojęciem miejsca dostepnego dla ekip ratowniczych. Można przyjąć, że miejscem takim będzie pomieszczenie pracowników ochrony sprawujących całodobowy nadzór nad obiektem. Wymóg ten można także spełnić poprzez umieszczenie dokumentu w przeszklonej szafce znajdującej się przy wejściu do budynku. Szafki przeznaczone do tego celu oferowane są na polskim rynku.

Wymaganie dotyczące miejsca przechowywania instrukcji pojawiło się w najnowszym rozporządzeniu w sprawie ochrony przeciwpożarowej. Wcześniejsze przepisy nie zawierały takiego zapisu. Związane jest to ze zwiększeniem praktycznej roli jaką ma spełniać instrukcja. Obowiązek zapewnienia łatwodostępnego miejsca przechowywania wraz z rozbudowanymi wymaganiami dotyczącymi części graficznej, ma zapewnić szybki dostęp do najważniejszych informacji niezbędnych do przeprowadzenia skutecznej akcji ratowniczo-gaśniczej. Do tej pory przechowywanie instrukcji zamkniętej głęboko w szafie z innymi dokumentami i wyjmowanej tylko na wypadek kontroli, nie stwarzało żadnych możliwości wykorzystania jej podczas działań interwencyjnych. Dzisiejsze rozwiązanie także będzie wymagało czasu żeby zacząć funkcjonować zgodnie z założeniami. Także służby ratownicze muszą przywyknąć do możliwości korzystania z tego dokumentu podczas prowadzonych działań.