Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego przez inspektora ochrony przeciwpożarowej

Inspektor ochrony przeciwpożarowej jest osobą, która posiada uprawnienia zgodne z art. 4 ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.), tak więc może wykonywać aktualizacje instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, a także opracowywać takie instrukcje.

Adnotacja dotycząca przeprowadzonej aktualizacji powinna być zamieszczona na karcie aktualizacji znajdującej się w dokumencie. Zgodnie z rozporządzeniem, w instrukcji powinna być umieszczona informacja o podmiotach opracowujących dokument. Tak więc także przy aktualizacji należy pamiętać aby wskazać osobę lub firmę wykonującą aktualizację.

Uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej zdobyć można poprzez odbycie szkolenia organizowanego przez ośrodki szkolenia komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, Centrum Naukowo-badwacze Ochrony Przeciwpożarowej, a także przez szkoły pożarnicze. Szkolenie odbywa sie w oparciu o program opracowany przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.  Program powinien być zrealizowany w ciągu 86 godzin dydaktycznych (45 min.). Absolwent takiego kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Zaświadczenie potwierdzające zdobyte kwalifikacje ważne jest pięć lat od dnia wystawienia.