Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektu powinna zawierać wszystkie informacje, które wymagane są w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. nr 109, poz. 719 z 2010 r.). W instrukcji powinny być umieszczone przede wszystkim takie informacje jak:

 1. warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu, mając na uwadze sposób użytkowania, magazynowanie, przeznaczenie, występujące procesy technologiczne oraz warunki technicznew. Należy rozpatrzyć możliwość zagrożenia wybuchem.
 2. wskazanie wymaganego wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice, zasady na jakich muszą być poddawane przeglądom technicznym i pracom konserwatorskim; 
 3. zasady postępowania w przypadku wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia;
 4. regulacje związane z zabezpieczeniem prac niebezpiecznych pożarowo, w przypadku jeśli zakładane jest prowadzenie takich prac;
 5. określenie warunków i organizacji ewakuacji osób przebywających w obiekcie oraz zasady przeprowadzania ćwiczeń ewakuacyjnych;
 6. zasady dotyczące zapoznawania użytkowaników obiektu i zatrudnionych pracowników z regulacjami przeciwpożarowymi oraz zapisami przedmiotowego dokumentu;
 7. obowiązki związane z ochroną przeciwpożarową dla stałych użytkowników obiektów;
 8. dane graficzne zawierające plany obiektów wraz z ich usytuowaniem i terenem przyległym oraz obejmujące takie informacje jak:
  • powierzchna, wysokość i liczba kondygnacji budynku,
  • odległości od obiektów sąsiadujących,
  • parametry pożarowe występujących substancji palnych,
  • gęstość obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
  • kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
  • lokalizacja pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
  • podziału obiektu na strefy pożarowe,
  • warunki ewakuacji, z zaznaczeniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
  • miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
  • wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
  • hydranty zewnętrzne oraz inne źródłą wody do celów przeciwpożarowych,
  • drogi pożarowe i inne drogi dojazdowe, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
 9. podanie informacji o osobach lub podmiotach, które opracowały instrukcję.