Kto odpowiada za zapewnienie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Ustalenie na kim spoczywa prawny obowiązek zapewnienia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku może stwarzać pewne problemy, ponieważ samo rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. nr 109, poz. 719 z 2010 r.) nie określa jednoznacznie, kto jest do tego zobowiązany. Wymienia właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów jako podmioty, które powinny zadbać o to, aby instrukcja była wykonana. Z pomocą przychodzi art. 4 ust. 1a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991 r. nr 81 poz. 351), który mówi że odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej przejmuje zarządca lub użytkownik obiektu na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku, gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.