Kiedy aktualizować instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być aktualizowana co najmniej raz na dwa lata oraz po zmianach sposobu użytkowania obiektu lub zmianach procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Jeśli dojdzie do zmian mających wpływ na warunki ochrony przeciwpożarowej (np. zastosowanie dodatkowych urządzeń przeciwpożarowych, przebudowa dróg ewakuacyjnych, zastosowanie nowych substancji niebezpiecznych pod względem pożarowym) to należy wykonać aktualizację instrukcji nawet jeśli nie upłynęły dwa lata od jej opracowania lub ostatniej aktualizacji. Kwestię powyższą reguluje § 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. nr 109, poz. 719 z 2010 r.) 

Przeprowadzoną aktualizacje należy odnotować w samej instrukcji, zgodnie z jej treścią w tym zakesie. Zapis dotyczący aktualizacji powinien zawierać datę, zakres aktualizacji oraz informacje o osobie, która tę aktualizację wykonała. Szczególnie dużo pracy wymaga przeprowadzenie aktualizacji instrukcji opracowanych przed 7 czerwca 2010 r., czyli przed wejściem przepisów, które w znaczący sposób rozszerzyły zakres informacji, które muszą się znaleźć w instrukcji. W tych przypadkach aktualizacja będzie wiązała się przede wszystkim z uzupełnieniem części zawierającej plany kondygnacji o informacje wymagane przez nowe rozporządzenie.