Kto może opracowywać instrukcje bezpieczeństwa pożarowego?

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zalicza sie do czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Osoby wykonujące tego typu czynności powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje o czym mówi art. 4 ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.).

Zgodnieart. 4 ust. 2b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej te kwalifikacje to co najmniej:

  • wykształcenie średnie i ważne zaświadczenie ukończenia szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub,
  • tytuł zawodowy technika pożarnictwa lub,
  • uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego - technika pożarnictwa. 

 Najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie opracowania instrukcji firmie, która daje pewność otrzymania dokumentu spełniającego wszystkie wymagania. Polecamy zapoznać się z usługami firmy FireFlow instrukcja ppoż Warszawa.